Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının ikinci kısmında ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığında ele alınmıştır. Kişilere karşı olan suçlar bölümünde yer alan hakaret suçu; ikinci kısmın 8. bölümünde ‘’Şerefe Karşı Suçlar ‘’ başlığında yer alan 125. maddede değinilen bir suç türüdür.

            Alt başlığından da anlaşılacağı üzere insan onura,  şerefine ve haysiyetine, kişisel benliğine onur kırıcı –  küçük düşürücü – kişinin şeref ve saygınlığa karşı söylenen her türlü sözcüğü ‘’hakaret’’ olarak nitelendirebiliriz.

TCK m. 125: (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

İlgili madde hükmünü yorumlayacak olursak;

Hakaret içerikli söylemlerde bulunan kişinin kimi kastederek fiili işlediğinin belirlenebilir olması gereklidir.

Hakaret suçu sadece yüz yüze gerçekleşmez. Günümüz teknoloji ve bulunduğumuz çağ gereği telefon, bilgisayar vb. kütüklerden insanların ve toplulukların birbirine kolay ulaşabiliyor olması sebebiyle suçun bilişim sistemi üzerinden gerçekleşmesi de elbette ki mümkündür. Bu sebeple teknolojik cihazlardan hakaret içerikli sarf edilen sözlerde suçu oluşturmaktadır.

            HAKARET ŞİKAYETE TABİ BİR SUÇTUR…

Hakaret şikayete tabi bir suçtur. Fakat bu şikayetin de bir süresi bulunmaktadır. Hakaret suçunun işlenildiği andan itibaren yani kişi ne zaman kendisine hakaret edildiğini öğrenir, duyar ise 6 ay içerisinde şikayet etme hakkı bulunmaktadır. Hakaret suçu üzerinden 6 ay 1 gün geçse dahi kişi artık kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile hukuki bir yola başvuramaz.

KARŞILIKLI HAKARET…

Eğer hakaret suçu karşılıklı olarak işlenmiş ise, olay durumuna göre taraflardan her ikisi ya da biri hakkında ceza üçte birine kadar indirileceği gibi ceza vermekten vazgeçilebilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir